Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR (senast uppdaterade juli 2022).

Denna webbplats och/eller dess mobila sidor och applikationer ("Webbplatsen") ägs och drivs av blissllife.com ("Företaget"). Dessa användarvillkor ("Användarvillkor") gäller för din användning av denna webbplats. Köp av produkter eller tjänster som erbjuds via denna webbplats omfattas av villkoren för köp ("Köpvillkor") på det tillämpliga företagets webbplats, som införlivas genom hänvisning till dessa användarvillkor. Dessutom omfattas din användning av denna Webbplats av Sekretesspolicyn, som införlivas häri genom hänvisning.

På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till  blissllife.com företaget. Företaget erbjuder denna webbplats, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som finns tillgängliga på denna webbplats, till dig, användaren, under förutsättning att du godkänner dessa användarvillkor. Din fortsatta användning av denna webbplats utgör ditt samtycke till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte vill vara bunden av dessa Användarvillkor, vänligen använd inte denna Webbplats.

LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR, TILLSAMMANS MED SEKRETESSMEDDELANDET OCH ALLA ANDRA POLICYER ELLER AVTAL SOM HÄNVISAS TILL I DESSA ANVÄNDARVILLKOR, NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING SKILJEAVTALET OCH AVSTÅENDET FRÅN GRUPPTALAN SOM BESKRIVS I AVSNITTET OM TVISTLÖSNING NEDAN.

Uppgifternas integritet

Du intygar och garanterar att all information, data och annat material som du tillhandahåller på denna webbplats eller till företaget på något annat sätt är sant, korrekt, aktuellt och fullständigt. Du är ansvarig för att uppdatera och, om nödvändigt, korrigera den information du tillhandahåller på denna webbplats.

Meddelande om integritet

En kopia av sekretessmeddelandet som gäller för insamling, användning, utlämnande och annan behandling av personuppgifter på denna webbplats finns på http://www.blissllife.com. Du samtycker till att alla personuppgifter som vi erhåller om dig (antingen via denna webbplats, e-post, telefon eller på annat sätt) kommer att samlas in, lagras och på annat sätt behandlas i enlighet med villkoren i sekretessmeddelandet.

Licens och åtkomst till webbplatsen

Allt innehåll som är tillgängligt via denna webbplats (inklusive men inte begränsat till text, design, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp, nedladdningar, gränssnitt, kod och programvara samt urval och arrangemang av dessa) är exklusiv egendom för företaget, dess licensgivare eller dess innehållsleverantörer och skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra tillämpliga lagar.

Företaget ger dig en begränsad licens för åtkomst till och personlig användning av denna webbplats. Om inte annat anges får du komma åt, kopiera, ladda ner och skriva ut det innehåll som finns tillgängligt på denna webbplats för din personliga, icke-kommersiella användning, förutsatt att du inte ändrar eller tar bort någon upphovsrätt, varumärke eller andra äganderättsmeddelanden som visas på innehållet. Företaget eller dess licensgivare eller innehållsleverantörer behåller fullt ägande av det innehåll som finns tillgängligt på webbplatsen, inklusive alla immateriella rättigheter däri, och tillhandahåller sådant innehåll till dig under en licens som kan återkallas när som helst efter företagets eget gottfinnande. Företaget förbjuder strängt all annan användning av innehåll som är tillgängligt via webbplatsen, inklusive men inte begränsat till:

nedladdning, kopiering eller annan användning av innehållet eller webbplatsen för ändamål som konkurrerar med företaget eller till förmån för en annan leverantör eller tredje part;
cachelagring, obehörig länkning till webbplatsen eller inramning av innehåll som finns tillgängligt på webbplatsen;
Varje modifiering, distribution, överföring, prestanda, sändning, publicering, uppladdning, licensiering, omvänd konstruktion, överföring eller försäljning av något innehåll, produkt eller tjänst som erhållits från webbplatsen som du inte har rätt att göra tillgänglig (t.ex. en annan parts immateriella rättigheter);
uppladdning, publicering eller överföring av material som innehåller programvaruvirus eller någon annan datorkod, filer eller program som är utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon dator;
användning av maskin- eller programvara som är utformad för att i hemlighet fånga upp eller på annat sätt erhålla information (såsom systemdata eller personuppgifter) från webbplatsen (inklusive, utan begränsning, användning av "scraping" eller andra tekniker för datautvinning, robotar eller liknande verktyg för att samla in och extrahera data); eller
någon handling som (enligt företagets eget gottfinnande) innebär eller sannolikt kommer att innebära en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på företagets infrastruktur eller skadar eller stör vår infrastrukturs korrekta funktion.

Du är ansvarig för åtkomst till webbplatsen, och sådan åtkomst kan vara föremål för avgifter från tredje part (t.ex. avgifter från internetleverantörer eller mobiloperatörer). Dessutom måste du tillhandahålla och är ansvarig för all utrustning som krävs för att komma åt webbplatsen. Du får inte kringgå några åtgärder som vidtagits för att förhindra eller begränsa åtkomsten till denna webbplats. All obehörig åtkomst till webbplatsen av dig (inklusive sådan åtkomst eller användning som på något sätt involverar ett konto du har upprättat på webbplatsen eller en enhet du har använt för att komma åt webbplatsen) kommer att avsluta det tillstånd eller licens som företaget har beviljat dig.


Företaget förbehåller sig rätten att vägra eller avbryta en persons registrering för denna webbplats, att ta bort en person från denna webbplats och att förbjuda en person att använda denna webbplats av någon anledning, och att begränsa eller avsluta din åtkomst till eller användning av webbplatsen när som helst utan föregående meddelande. Företaget varken garanterar eller försäkrar att din användning av innehåll som finns tillgängligt på denna webbplats inte kommer att inkräkta på rättigheter för tredje part som inte är ansluten till företaget. Uppsägning av din åtkomst eller användning kommer inte att avstå från andra rättigheter eller rättsmedel som företaget kan ha enligt lag eller i eget kapital.

Innehåll som skickats in av dig

Du bekräftar att du är ansvarig för allt innehåll som du skickar in via webbplatsen, inklusive lagligheten, tillförlitligheten, lämpligheten, originaliteten och upphovsrätten för sådant innehåll. Du får inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera något innehåll på denna webbplats som är konfidentiellt, äganderättsligt skyddat, inkräktar på integritets- eller publicitetsrättigheter, gör intrång i immateriella rättigheter, är olagligt, skadligt, hotfullt, falskt, bedrägligt, ärekränkande, ärekränkande, obscent, vulgärt, hatiskt, rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande, inklusive men inte begränsat till innehåll som uppmuntrar till beteende som skulle utgöra ett brott, kränka någon parts rättigheter eller på annat sätt ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot tillämplig lag.

Du får inte använda en falsk e-postadress eller annan identifieringsinformation, utge dig för att vara någon person eller enhet eller på annat sätt vilseleda om ursprunget till något innehåll.

När det gäller innehåll som du skickar in, lägger upp, laddar upp, publicerar eller på annat sätt gör tillgängligt via webbplatsen (annat än personuppgifter, som kommer att hanteras i enlighet med sekretessmeddelandet), ger du företaget en evig, oåterkallelig, obegränsad, global, överförbar, royaltyfri och icke-exklusiv licens att använda, reproducera, distribuera, offentligt visa, modifiera, skapa derivatverk från och underlicensera sådant innehåll eller någon del av det i alla medier. Sådant innehåll kommer inte att behandlas som konfidentiellt. Du intygar, garanterar och förbinder dig härmed att: (i) det innehåll du tillhandahåller inte innehåller något (inklusive, men inte begränsat till, text, bilder, musik eller video) för vilket du inte har den absoluta rätten att bevilja sådan licens till företaget; och (ii) att företaget är fritt att utöva sina rättigheter i och/eller implementera ditt innehåll om det så önskar, utan att söka tillstånd eller licens från någon tredje part och utan hänvisning till dig eller någon annan person.Länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller resurser som drivs av tredje part som inte är ansluten till företaget. Dessa länkar tillhandahålls som en bekvämlighet för dig och som ett ytterligare sätt att få tillgång till den information som finns där. Vi är inte ansvariga för innehåll, reklam, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser. Införandet av en länk till andra webbplatser eller resurser ska inte tolkas som ett godkännande av innehållet på de länkade webbplatserna eller resurserna. Olika villkor och sekretesspolicyer kan gälla för användningen av länkade webbplatser eller resurser. Företaget ska inte hållas ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada, förlust eller ansvar som orsakats eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, produkter eller tjänster som finns tillgängliga på eller via en sådan länkad webbplats eller resurs.

FRISKRIVNINGSKLAUSULER

FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA ANVÄNDARVILLKOR, SERVICEVILLKOR ELLER KÖPVILLKOR, GÖR FÖRETAGET INGA REPRESENTATIONER, ÅTAGANDEN ELLER GARANTIER OCH ERBJUDER INGA ANDRA VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED AVSEENDE PÅ NÅGON FRÅGA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SÄLJBARHET, FITNESS, FITNESS FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-INTRÅNG AV NÅGOT INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSERNA ELLER NÅGRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM KÖPTS VIA FÖRETAGETS WEBBPLATSER OCH GARANTIER SOM HÄRRÖR FRÅN PRESTANDA ELLER HANDELSKURS.

DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS SKER PÅ EGEN RISK. WEBBPLATSEN OCH MATERIAL, INFORMATION, TJÄNSTER OCH PRODUKTER PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "ENLIGT TILLGÄNGLIGHET". VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST BEGRÄNSA ELLER AVSLUTA DIN ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN ELLER NÅGON FUNKTION ELLER DEL DÄRAV. FÖRETAGET GARANTERAR INTE ATT ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI, ATT WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA SÄKER, ATT WEBBPLATSEN ELLER SERVERN SOM GÖR WEBBPLATSEN TILLGÄNGLIG ÄR FRI FRÅN VIRUS, ELLER ATT INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSEN ÄR KORREKT, EXAKT, LÄMPLIG, ANVÄNDBAR, AKTUELL, TILLFÖRLITLIG ELLER PÅ ANNAT SÄTT FULLSTÄNDIG. OM DU LADDAR NER NÅGOT INNEHÅLL FRÅN WEBBPLATSEN GÖR DU DET EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK. DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV NEDLADDNING AV SÅDANT INNEHÅLL. INGA RÅD ELLER INFORMATION SOM ERHÅLLS FRÅN WEBBPLATSEN SKA SKAPA EN GARANTI AV NÅGOT SLAG.

I VISSA JURISDIKTIONER ÄR UNDANTAG FRÅN GARANTIER INTE TILLÅTET ENLIGT LAG, SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.


BEGRÄNSNING AV ANSVAR


DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT DU TAR FULLT ANSVAR FÖR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, KOMMUNIKATION MED TREDJE PART SAMT KÖP OCH ANVÄNDNING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA FÖRETAGETS WEBBPLATSER. DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT ALL INFORMATION SOM DU SKICKAR ELLER TAR EMOT NÄR DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN KANSKE INTE ÄR SÄKER OCH KAN FÅNGAS UPP AV OBEHÖRIGA PARTER. DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SKER PÅ EGEN RISK OCH ATT WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS DIG KOSTNADSFRITT. DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT VARKEN FÖRETAGET ELLER DESS LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER ELLER INNEHÅLLSLEVERANTÖRER FRÅN TREDJE PART ("FÖRETAGSPARTERNA") SKA VARA ANSVARIGA I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, KONSUMENTSKYDDSLAGAR) FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFBARA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR, STRAFFRÄTTSLIGA, EXEMPLARISKA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT KOPPLADE TILL (1) DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGON ANNAN WEBBPLATS ELLER RESURS SOM DU KOMMER ÅT VIA EN LÄNK FRÅN DENNA WEBBPLATS; (2) NÅGON ÅTGÄRD VI VIDTAR ELLER AVSTÅR FRÅN ATT VIDTA SOM ETT RESULTAT AV NÅGON KOMMUNIKATION DU SKICKAR TILL OSS; (3) ALLA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA ELLER KÖPS VIA FÖRETAGETS WEBBPLATSER, INKLUSIVE EVENTUELLA SKADOR ELLER SKADOR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV SÅDANA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (INKLUSIVE PRODUKTANSVAR); (4) EVENTUELL FÖRSENING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER NÅGON INFORMATION, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ANNONSERAS PÅ ELLER ERHÅLLS VIA WEBBPLATSEN; (5) ÄNDRING, BORTTAGNING ELLER RADERING AV INNEHÅLL SOM LÄMNATS IN ELLER PUBLICERATS PÅ WEBBPLATSEN, ELLER (6) NÅGON ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, OAVSETT OM DEN BASERAS PÅ AVTAL, SKADESTÅND, STRIKT ANSVAR, PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM PARTERNA HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SKADOR. DET ÄR ANVÄNDARENS ANSVAR ATT UTVÄRDERA RIKTIGHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN ELLER ANVÄNDBARHETEN AV ALLA ÅSIKTER, RÅD ELLER ANNAT INNEHÅLL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN ELLER SOM ERHÅLLITS FRÅN NÅGON LÄNKAD WEBBPLATS ELLER RESURS. DENNA FRISKRIVNINGSKLAUSUL GÄLLER UTAN BEGRÄNSNING TILL SKADESTÅND ELLER SKADA TILL FÖLJD AV BRISTANDE PRESTANDA, FEL, UTELÄMNANDE, AVBROTT, RADERING, DEFEKT, FÖRSENING I DRIFT ELLER ÖVERFÖRING, DATAVIRUS, FILKORRUPTION, KOMMUNIKATIONSFEL, NÄT- ELLER SYSTEMFEL, UTEBLIVEN VINST FÖR DIG, ELLER STÖLD, FÖRSTÖRELSE, OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL, ÄNDRING AV, FÖRLUST ELLER ANVÄNDNING AV REGISTER ELLER DATA, ELLER ANNAN MATERIELL ELLER IMMATERIELL FÖRLUST. DU BEKRÄFTAR UTTRYCKLIGEN OCH SAMTYCKER TILL ATT VARKEN FÖRETAGET ELLER DESS LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER ELLER INNEHÅLLSLEVERANTÖRER FRÅN TREDJE PART SKA VARA ANSVARIGA FÖR NÅGOT ÄREKRÄNKANDE, STÖTANDE ELLER OLAGLIGT BETEENDE HOS NÅGON ANVÄNDARE AV WEBBPLATSEN. DIN ÅTGÄRD FÖR NÅGON AV DE FÖREGÅENDE ANSPRÅKEN ELLER TVISTERNA MED FÖRETAGET ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN.


DU OCH FÖRETAGET ÄR ÖVERENS OM ATT ALLA ORSAKER TILL ÅTGÄRDER SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED WEBBPLATSEN MÅSTE INLEDAS INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT ORSAKEN TILL ÅTGÄRDEN UPPSTOD ELLER ORSAKEN TILL ÅTGÄRDEN KOMMER ATT VARA PERMANENT SPÄRRAD. EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER BEGRÄNSNINGAR AV HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI VARAR ELLER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, KANSKE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLER FÖR DIG HELT ELLER DELVIS.


Skadestånd


Du ska hålla Företagsparterna skadeslösa från och mot alla böter, påföljder, skulder, förluster och andra skador av något slag (inklusive advokatarvoden och arvoden till expertvittnen) som Företagsparterna och sådana parter ådrar sig, och försvara Företagsparterna och sådana parter mot alla krav som uppstår på grund av (1) ditt brott mot dessa Användarvillkor; (2) ditt brott mot Köpvillkoren; (4) ditt bedrägeri, avsiktliga fel eller grov vårdslöshet; eller (5) ditt brott mot någon tillämplig lag eller någon tredje parts rättigheter. Företagsparterna ska ha kontroll över försvaret av alla anspråk som denna ersättning gäller och under alla omständigheter ska du inte reglera något anspråk utan föregående skriftligt medgivande från företagsparterna.


Elektronisk kommunikation


När du använder webbplatsen eller skickar e-post till företaget kommunicerar du med företaget elektroniskt. Du samtycker till att ta emot all kommunikation som rör din användning av denna webbplats elektroniskt. Företaget kommer att kommunicera med dig via e-post eller genom att publicera meddelanden på denna webbplats. Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som tillhandahålls dig elektroniskt uppfyller alla lagliga krav på att de ska vara skriftliga. Alla meddelanden från företaget som är avsedda att tas emot av en kund ska anses vara levererade och effektiva när de skickas till den e-postadress som du har angett på någon av företagets webbplatser.


Inlägg på webbplatsen


Webbplatsen kan erbjuda användare möjligheten att publicera meddelanden på Webbplatsen. Företaget har ingen skyldighet att granska något innehåll (inklusive meddelanden) som publiceras av användare på eller skickas via webbplatsen och påtar sig inget ansvar eller någon skyldighet med avseende på sådant innehåll. Företaget kan övervaka, inte publicera eller ta bort sådant innehåll efter eget gottfinnande.


Varumärken och upphovsrätt


De varumärken, logotyper och servicemärken ("Märken") som visas på Webbplatsen tillhör Företaget eller dess licensgivare, innehållsleverantörer eller andra parter. Användare eller parter som agerar på deras vägnar är förbjudna att använda varumärkena för något ändamål, inklusive men inte begränsat till användning som metataggar på andra sidor eller webbplatser, utan skriftligt tillstånd från företaget eller sådan tredje part som kan äga varumärkena. Du får inte rama in eller använda inramningstekniker eller tekniker för att bifoga något innehåll på webbplatsen utan uttryckligt skriftligt medgivande från företaget. Du får inte heller använda metataggar eller andra tekniker för "dold text" för att inkludera något innehåll från webbplatsen utan uttryckligt skriftligt medgivande från företaget. Allt innehåll (inklusive alla programvaror) som finns tillgängligt på eller via webbplatsen skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra tillämpliga lagar.


Krav på intrång i immateriella rättigheter


Företaget respekterar andras immateriella rättigheter och vi ber våra användare att göra detsamma. Du meddelas härmed att företaget har antagit och rimligen implementerat en policy som under vissa omständigheter innebär uppsägning av webbplatsanvändare som upprepade gånger gör intrång i upphovsrätten. Om du anser att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten, eller att dina immateriella rättigheter har kränkts på annat sätt, vänligen förse företagets Copyright Agent med följande information (för att vara effektiv måste anmälan vara skriftlig och skickas till vår Copyright Agent):

En elektronisk eller fysisk underskrift av den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren till upphovsrätten eller annan immateriell rättighet;
En beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk eller annan immateriell egendom som du hävdar har utsatts för intrång eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på en enda webbplats omfattas av en enda anmälan, en representativ lista över dessa verk på den webbplatsen;
Identifiering av det material som du hävdar gör intrång eller är föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller till vilket åtkomst ska inaktiveras, och en beskrivning av var det material som du hävdar gör intrång finns på webbplatsen;
Din adress, telefonnummer och e-postadress, om tillgänglig;
ett uttalande från dig att du har en god tro att den omtvistade användningen inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen; och
ett uttalande från dig, gjort under straffansvar för mened, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller ägaren av immateriella rättigheter eller behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens eller ägaren av immateriella rättigheters vägnar.
Företagets ombud för anmälan om intrång i upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter kan nås på följande sätt:

Via e-post: service@blissllife.com

Företaget kan uppdatera denna kontaktinformation från tid till annan utan att meddela dig. Vi kommer att publicera den aktuella kontaktinformationen på denna webbplats.

Fortsättning av villkoren efter uppsägning av avtalet

Utan hinder av någon annan bestämmelse i dessa Användarvillkor eller några allmänna rättsprinciper om motsatsen, ska alla bestämmelser i dessa Användarvillkor som ålägger eller föreskriver fortsatta skyldigheter för en part överleva utgången eller uppsägningen av dessa Användarvillkor.

Force Majeure

Företaget ska befrias från att fullgöra dessa Användarvillkor eller Köpvillkor i den utsträckning som det hindras eller försenas från att fullgöra dem helt eller delvis till följd av en händelse eller serie av händelser som orsakas av (1) väderförhållanden eller andra naturkatastrofer eller force majeure, (2) krigshandlingar, terrorism, uppror, upplopp, inre oroligheter eller uppror, (3) karantäner eller embargon, (4) strejker eller (5) andra orsaker som ligger utanför företagets rimliga kontroll.

Risk för förlust

Varor som köps via Webbplatsen skickas av en tredjepartsleverantör enligt ett fraktavtal. Som ett resultat övergår risken för förlust och äganderätten till dessa artiklar till dig vid leverans till transportören.

Tvistlösning

Genom att använda webbplatsen godkänner och samtycker du ovillkorligen till att: (i) alla tvister, kontroverser, skillnader eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal, inklusive dess existens, giltighet, tolkning, utförande, brott eller uppsägning, och alla tvister som rör utomobligatoriska skyldigheter som uppstår ur eller i samband med detta avtal, ska lämnas till och slutligen avgöras genom skiljedom i enlighet med UNCITRAL:s skiljedomsregler som gäller vid tidpunkten för inlämnandet av meddelandet om skiljedomsförfarande; (ii) lagen som styr denna skiljeklausul ska vara lagen i Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China ("Hong Kong"); (iii) platsen för skiljeförfarandet ska vara Hong Kong; (iv) antalet skiljemän ska vara en, utsedd av Hong Kong International Arbitration Centre; och (v) skiljeförfarandet ska genomföras på engelska språket.

Allmänt

Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor eller Köpvillkor är ogiltig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, är parterna överens om att domstolen ska sträva efter att ge verkan åt parternas avsikter som de uttrycks i bestämmelsen och det icke verkställbara villkoret ska anses vara avskiljbart och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna i dessa Användarvillkor eller Köpvillkor. Avsnittsrubrikerna är endast avsedda som referens och begränsar inte räckvidden eller omfattningen av något avsnitt. Dessa användarvillkor eller köpvillkor och förhållandet mellan dig och företaget ska regleras av Hongkongs lagar i den utsträckning de inte åsidosätts av eller är oförenliga med federala lagar, utan hänsyn till dess lagkonfliktsbestämmelser. För alla åtgärder som inte är föremål för skiljedom samtycker vi båda till att underkasta oss den personliga jurisdiktionen för en domstol i Hong Kong.

Företagets underlåtenhet att agera i händelse av brott mot dessa användarvillkor eller köpvillkoren av dig eller andra avstår inte från företagets rätt att agera i händelse av efterföljande eller liknande överträdelser. Om något innehåll på denna webbplats eller din användning av webbplatsen bryter mot lagarna på den plats där du befinner dig när du går in på webbplatsen, är webbplatsen inte avsedd för dig och vi ber dig att inte använda webbplatsen. Du är ansvarig för att informera dig om och följa lagarna i ditt land.


Företaget garanterar inte att det kommer att vidta åtgärder mot alla överträdelser av dessa Användarvillkor eller Köpvillkor. Om inte annat uttryckligen anges i dessa Användarvillkor eller Köpvillkor, finns det inga förmånstagare från tredje part med avseende på dessa Användarvillkor eller Köpvillkor.

Ändringar av dessa Användarvillkor

Du bekräftar och samtycker till att företaget, efter eget gottfinnande, kan modifiera, ändra eller ta bort dessa användarvillkor när som helst och på vilket sätt som helst genom att publicera de reviderade användarvillkoren på webbplatsen. Du får inte ändra eller modifiera dessa Användarvillkor under några omständigheter. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera om det finns några ändringar i Användarvillkoren. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter en ändring av användarvillkoren innebär det att du godkänner ändringarna.

Tilldelning

Du får inte överlåta dessa Användarvillkor eller Köpvillkoren (eller några rättigheter, förmåner eller skyldigheter enligt dessa) genom lag eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Företaget, vilket medgivande kan undanhållas efter Företagets eget gottfinnande. Alla försök till överlåtelse som inte överensstämmer med dessa Användarvillkor eller Köpvillkoren ska vara ogiltiga. Företaget kan överlåta dessa Användarvillkor eller Köpvillkor, helt eller delvis, till tredje part efter eget gottfinnande.

Fullständigt avtal och tillåtlighet

Dessa Användarvillkor utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och Företaget med avseende på ämnet häri och ersätter all tidigare eller samtidig muntlig eller skriftlig kommunikation och förslag mellan parterna med avseende på sådant ämne. För att undvika tvivel gäller dessa användarvillkor endast i den utsträckning som tillåts enligt lag.

I vissa fall kan både dessa Användarvillkor och ett separat dokument med Ytterligare villkor gälla för en tjänst eller produkt som erbjuds via denna webbplats ("Ytterligare villkor"). I händelse av konflikt mellan dessa användarvillkor och eventuella ytterligare villkor, ska de ytterligare villkoren ha företräde om inte annat uttryckligen anges i de ytterligare villkoren.

En tryckt version av dessa Användarvillkor ska vara tillåtlig i rättsliga eller administrativa förfaranden som baseras på eller är relaterade till användningen av denna webbplats i samma utsträckning och på samma villkor som andra affärsdokument och register som ursprungligen upprättats och bevarats i tryckt form.

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Hongkongs lagar.

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor eller kommentarer om dessa användarvillkor eller denna webbplats, vänligen kontakta blissllife.com:s juridiska avdelning via e-post på service@blissllife.com.